Ateros

Autonómny merací ostrov ako nástroj sledovania a predikcie parametrov stavu dopravnej infraštruktúry

Čítať viac...

Stimuly pre výskum a vývoj

O projekte Výstupy projektu Verejné obstarávanie Stimuly pozostávajú z dotácie z prostriedkov štátneho rozpočtu na podporu základného výskumu alebo aplikovaného výskumu alebo experimentálneho vývoja alebo vypracovanie štúdie realizovateľnosti projektu alebo zabezpečenie ochrany priemyselného vlastníctva alebo dočasné pridelenie vysokokvalifikovaného zamestnanca výskumu a vývoja a úľava na dani z príjmu podľa osobitného predpisu. Poskytovateľom stimulov je Ministerstvo...

Čítať viac...

TransData

  O projekte Výstupy projektu Hlavným cieľom projektu je využitie novovyvinutého nástroja pre monitoring a analýzu dopravy v inováciách služieb MSP a posilnení ich konkurencieschopnosti v oblasti projektovania a plánovania rozvoja cezhraničnej cestnej siete s udržateľnou dopravou. Základom je vývoj prototypu nízkonákladového, bezdrôtového, prenosného magnetického sčítača dopravy s vyššou energetickou účinnosťou, jednoduchšou inštaláciou a údržbou...

Čítať viac...

Priemyselné výskumno-vývojové centrum „TRENZA“

  O projekte Výstupy projektu Kontakt Verejné obstarávanie Názov projektu: Poskytovateľ: Prijímateľ: Výzva:   Operačný program: Spolufinancovaný fondom: Prioritná os: Investičná priorita:       Špecifický cieľ: Schéma pomoci: Kód projektu v ITMS2014+ : Trvanie projektu: Výška celkových oprávnených výdavkov: Výška nenávratného finančného príspevku: Priemyselné výskumno-vývojové centrum „TRENZA“ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej...

Čítať viac...