O projekte Výstupy projektu Kontakt Verejné obstarávanie

Názov projektu:

Poskytovateľ:

Prijímateľ:

Výzva:

 

Operačný program:

Spolufinancovaný fondom:

Prioritná os:

Investičná priorita:

 

 

 

Špecifický cieľ:

Schéma pomoci:

Kód projektu v ITMS2014+ :

Trvanie projektu:

Výška celkových oprávnených výdavkov:

Výška nenávratného finančného príspevku:

Priemyselné výskumno-vývojové centrum „TRENZA“

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky – v zastúpení  Výskumná agentúra

TNtech, s.r.o., Rybárska 759/20, 911 01 Trenčín

OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-02 – Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu Priemyselných výskumno-vývojových centier

Výskum a inovácie

Európsky fond regionálneho rozvoja

1 Podpora výskumu, vývoja a inovácií

1.2 Podpora investovania podnikov do výskumu a inovácie a vytvárania prepojení a synergií medzi podnikmi, centrami výskumu a vývoja a vysokoškolským vzdelávacím prostredím, najmä podpory investovania do vývoja produktov a služieb, prenosu technológií, sociálnej inovácie, ekologických inovácií, aplikácií verejných služieb, stimulácie dopytu, vytvárania sietí, zoskupení a otvorenej inovácie prostredníctvom inteligentnej špecializácie za podpory technologického a aplikovaného výskumu, pilotných projektov, opatrení skorého overovania výrobkov, rozšírených výrobných kapacít, prvej výroby, najmä v základných podporných technológiách, a šírenia technológií na všeobecný účel

1.2.1 Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry

Schéma na podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej pomoci)

313011B622

07/2017 – 12/2022

7 618 280,00 EUR

6 992 857,00 EUR

 

Stručný popis projektu

 

Strategickým cieľom a smerovaním projektu, ktorý je pomenovaný ako Priemyselné výskumno-vývojové centrum „TRENZA“ je vytvorenie  výskumného ekosystému na báze aktívneho partnerstva medzi priemyselným sektorom (spoločnosťou TNtech, s.r.o.) a partnerom z prostredia výskumu a vývoja (Žilinská univerzita v Žiline prostredníctvom Výskumného centra ŽU), ktorý sa vyznačuje v strednodobom a dlhodobom horizonte požadovanou mierou potenciálu resp. strategickým rozvojovým úmyslom vo forme budovania významného piliera inovačného systému orientovaného na spoluprácu v perspektívnych a rozvojových oblastiach základného, aplikovaného (priemyselného) a nezávislého výskumu, nevynímajúc snahy následného technologického a vedomostného transferu a zvýšenie inovačnej výkonnosti podniku. Vecná myšlienka projektu pozostáva z realizácie troch vlastných aktivít v oblasti výskumu správania sa vybraných konštrukčných materiálov inžinierskeho stavebníctva pri jeho vystavení kritickým fyzikálnym a environmentálnym podmienkam a v oblasti sledovania účinnosti a spoľahlivosti senzorických systémov s integrovanou diagnostikou vybraných mechanických a fyzikálnych kritických veličín vo vzťahu ku charakteru skúmaného prostredia, druhu materiálu alebo technických limitov konštrukcie. Dané aktivity sú pomenované nasledovne:

 

Aktivita 1 – Definícia východiskových teórií spojených so získaním nových poznatkov v oblasti materiálového výskumu v konštrukčnom stavebníctve vrátane stanovenia technologicko-konštrukčných limitov pre ich integráciu do vybraných konštrukčných prvkov (základný výskum – žiadateľ – TNtech s.r.o.)

Aktivita 2 – Sledovanie účinnosti a spoľahlivosti senzorických systémov s integrovanou diagnostikou fyzikálnych a mechanických veličín vo vzťahu k charakteru skúmaného prostredia, druhu materiálu alebo technických limitov konštrukcie (priemyselný výskum – žiadateľ – TNtech s.r.o.)

Aktivita 3 – Nezávislý výskum elementárnych a kritických fyzikálnych javov v rámci stavebno-konštrukčných prvkov z pohľadu možností využitia progresívnych materiálov (nezávislý výskum – partner – Žilinská univerzita v Žiline)