O projekte Výstupy projektu Verejné obstarávanie

Stimuly pozostávajú z dotácie z prostriedkov štátneho rozpočtu na podporu základného výskumu alebo aplikovaného výskumu alebo experimentálneho vývoja alebo vypracovanie štúdie realizovateľnosti projektu alebo zabezpečenie ochrany priemyselného vlastníctva alebo dočasné pridelenie vysokokvalifikovaného zamestnanca výskumu a vývoja a úľava na dani z príjmu podľa osobitného predpisu.

Poskytovateľom stimulov je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, ak ide o dotáciu z prostriedkov štátneho rozpočtu Ministerstvo financií Slovenskej republiky prostredníctvom vecne a miestne príslušného správcu dane, ak ide o úľavu na dani z príjmov. Žiadosť o stimuly sa podáva na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.