Spoločnosť TNtech, s.r.o. bola založená v roku 2012 na obchodné využitie výskumných a vývojových aktivít skupiny spolupracujúcich vývojárov.

Spoločnosť sa zaoberá výskumom a vývojom v oblasti technických a prírodných vied, najmä v oblasti aplikovanej informatiky, senzoriky, elektroniky, automatizácie a strojárenstva. V uplynulých rokoch nadviazala viacero obchodných kontaktov, pričom boli pomocou partnerských firiem zabezpečené kapacity pre výrobu od prototypov, cez overovacie série až po finálne sériové produkty.

V oblasti senzoriky sa spoločnosť zameriava na integráciu hotových čiastkových riešení iných výrobcov do funkčných celkov, ale aj vývoj vlastných riešení podľa zadania zákazníka. Takéto výrobky sú vyrábané od jedného kusa podľa požiadaviek na materiály, krytie, presnosť a opakovateľnosť meraní a podobne.

Pre pripojenie riešení v oblasti senzoriky k meracím zariadeniam sú vyvíjané elektronické zariadenie pre zber a (čiastkové) spracovanie údajov zo senzorov. Zariadenia spĺňajú podmienky definované ROHS. Sú zabudované v robustných skrinkách z kovovej zliatiny s povrchovou úpravou tak, aby znášali každodenné použitie v náročných priemyselných podmienkach.

V oblasti automatizácie sú riešené všeobecné úlohy riadenia technologických procesov. Je zabezpečované pripojenie neštandardných zariadení do systémov SCADA/HMI.

Aplikovaná informatika integruje vyššie uvedené do kompaktného celku od firmvéru obsiahnutého v inteligentných senzoroch, cez firmvér v elektronických doskách, až po softvér v oblasti automatizácie a softvér prezentačnej vrstvy.

Strojárenské projektovanie a výroba pokrývajú požiadavky na mechanické časti systémov. Tieto sú projektované a vizualizované s možnosťou simulácie vplyvu procesov do ktorých sú zapájané.

Príkladom využitia takéhoto komplexného systému využívajúceho všetky oblasti výskumu a vývoja spoločnosti je solárny systém pre ohrev teplej úžitkovej vody, kde boli pre optimalizáciu systému vzhľadom na efektivitu ohrevu použité viaceré senzory environmentálnych veličín, vyvinuté elektronické dosky pre meranie a pred-spracovanie údajov a implementovaný riadiaci model na jednočipovom mikropočítači. Mechanické komponenty systému boli namodelované a procesy v nich prebiehajúce boli pred zadaním do výroby simulované.